Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens 11 gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De 11 bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.

Versterking van bestaande initiatieven
In drie intensieve werksessies met ondernemers, overheidsvertegenwoordigers en onderwijsinstellingen uit het Groene Hart -onder leiding van KplusV- is afgestemd wat de gezamenlijke ambitie is als het gaat over de circulaire economie. Wat is ervoor nodig om huidige initiatieven op te schalen? Welke acties en samenwerkingen zijn nodig om de ambities te realiseren? Wie heeft daarbij welke rol? Deze vragen vormden de basis voor de ontwikkeling van het gedragen Actieplan Circulaire Economie Groene Hart.

Het plan zet vooral in op de versterking en opschaling van verschillende bestaande initiatieven. In het plan zijn concrete thema’s en actielijnen benoemd. De komende tijd wordt de uitvoering van de acties in gang gezet.

Regionale samenwerking cruciaal
De focus ligt vooral op biobased en circulair bouwen, vezelrijke teelten als nieuw verdienmodel en afval/reststromen als grondstof. De deelnemers hebben uitgesproken dat regionale samenwerking cruciaal is. De bestuurders van de betrokken gemeenten hebben hun complimenten voor het praktische plan gedeeld en steun toegezegd.

De maakindustrie, de bouw, de afvalverwerking en de groene grondstofketens zijn de doelgroepen waar het plan zich op richt. Voor deze doelgroepen zet het plan in op overkoepelende thema’s: Ondernemers in hun kracht, Bewustwording en gedragsverandering, Ketensamenwerkingen organiseren, Overheid als partner in circulariteit en Onderwijs, Kennisontwikkeling en Kennisdeling.

In het plan staan concrete acties als het stroomlijnen van circulair loketten en één regionale landingspagina, een consumentencampagne, een netwerk van circulaire ambachtscentra en circulair inkopen.

Bent u geïnteresseerd om mee te denken in de uitvoering? Neem dan contact op met programmamanager Platform Groene Hart Werkt!, Madelon Knop, via madelon.knop@gouda.nl of 06-50 80 12 90.

Bekijk hier het Actieplan: Actieplan Circulaire Economie Groene Hart – 240624 Df

 


Jacques Rozendaal is voorzitter van het Platform Groene Hart Werkt! en wethouder in Woerden
Frank Rijkaart is gedeputeerde provincie Zuid-Holland
In Bestuurlijk Platform Groene Hart zitten bestuurlijke vertegenwoordigers vanuit het Rijk, 3 provincies, 35 gemeenten en 5 waterschappen. Zij richten zich op de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het NOVEX gebied Groene Hart.