Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat onderwaterdrainage een veelbelovende techniek is om bodemdaling van veengronden te verminderen. Maar de Universiteit van Greifswald in Duitsland zette hier onlangs vraagtekens bij. Klopt de Duitse kritiek?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft de WUR gevraagd om vanuit wetenschappelijk oogpunt te kijken naar de punten van het Greifswald Mire Centre. HDSR ondersteunt namelijk pilots in het beheergebied, zoals de drukdrainageproef in Sprengen en de polderbrede aanpak in Lange Weide. De reflectievraag is ondersteund door LTO, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (deelexpeditie onderwaterdrainage) en de Friese veenweide partijen verenigd in het BOF. 

Lees de bevindingen van de WUR in het rapport 'Onderwaterdrains zijn effectief'.

Conclusie en aanbevelingen

De conclusie van de WUR is nog steeds dat onderwaterdrainage een effectieve maatregel is om bodemdaling te verminderen. De WUR pleit ervoor om de effectiviteit van deze techniek in praktijk te monitoren en verder discussie te voeren over het toekomstig duurzaam beheer van de veengronden. Deze discussie wil de WUR breed voeren -  vanuit alle invalshoeken-  en samen met alle betrokken deskundigen
Bodemdaling in veenweidegebieden is een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van broeikasgassen. 

 

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top