De arbeidsmarkt van de regio Utrecht heeft te maken met blijvende knelpunten. Het slagen van de circulaire transitie in 2050 wordt belemmerd door een groeiende kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. De werknemer van de toekomst heeft andere kennis en vaardigheden nodig. Een Leven Lang Ontwikkelen van zowel werkenden als werkzoekenden is daarom cruciaal. De provincie Utrecht wil inzichtelijk krijgen hoe de publieke- en private opleiders zich herkennen in de landelijke consensus over circulair scholingsaanbod en waar het (eventueel) aan schort in de regio Utrecht. Met de resultaten wil zij een coalitieaanpak vormen en versterken, in samenwerking met de Utrechtse onderwijs- en kennisinstellingen en mogelijk ook met andere triple-helix partners. Op basis van het uitgevoerde onderzoek wordt advies gegeven voor een gezamenlijke aanpak om het LLO-aanbod te verbeteren. Het onderzoek bestond uit drie opeenvolgende fases, waarbij het beeld steeds verder werd uitgediept.

1.Overzicht van aanbieders van circulaire kennis en vaardigheden.

2.Verdiepend beeld van het opleidingsaanbod in relatie tot circulariteit in de regio Utrecht.

3.Rapportage met de mogelijkheden voor LLO, evenals een advies voor het bevorderen van LLO.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten van dit onderzoek leest u hier.

 

 

📷KplusV

 © Copyright - Groene Hart Werkt

Back to Top