Actieplan Circulaire Economie – doe je mee?

In het Groene Hart werken de maakindustrie, bouw en landbouw/veeteelt steeds meer toe naar een circulaire economie d.m.v. samenwerking op het gebied van biobased en circulair bouwen, vezelrijke teelten als nieuw verdienmodel en een ‘afval-is-grondstof’-aanpak.

  • Bedrijven(terreinen) spelen een cruciale rol in deze transitie. Er zijn vele kansen en innovaties voor bedrijven om reststromen effectiever en hoogwaardiger te benutten of zelfs te vermijden, waardoor ze een leidende rol spelen in de transitie naar circulariteit.
  • Gemeenten in de regio zetten steeds meer in op circulair inkoopbeleid, een ruimtelijk-economische strategie met een circulaire component (omgevingswet als basis), het opzetten van bouw- en vezelhubs en afval-is-grondstofbeleid. Daarnaast zijn er voor het hergebruik van consumptiegoederen al meerdere circulaire ambachtscentra ontwikkeld, die samenwerken en zo bijdragen aan een meer duurzame verwerking van grondstoffen op een inclusieve manier.

Al deze initiatieven vragen om een samenspel tussen bedrijven, overheden, kennis/onderwijs en inwoners om gezamenlijk oplossingen te vinden én schaalvoordelen te behalen.  Met bijkomende voordelen als een lagere impact op milieu en klimaat, meer leveringszekerheid, meer lokale productieketens, werkgelegenheid en welzijn voor inwoners van het Groene Hart.

Provincie Zuid-Holland en Het Platform Groene Hart Werkt willen graag een rol pakken in deze transitie en samen met jou een Actieplan voor de circulaire economie (CE) opstellen en invullen.

In maart 2024 hebben de Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt een uitvraag gedaan bij 4 bureaus om begeleiding te bieden in de realisatie van een gedragen regionaal Actieplan.

Aan KplusV is de opdracht gegund.

 

In drie werksessies van 14.00 – 17.00 uur wordt gewerkt aan dit Actieplan:

16 april 2024     Ambities en Regio-SWOT bespreken Locatie: Stadskant, Agnietenstraat 19, Gouda
24 april 2024      Actielijnen uitwerken, coalitievorming, brede werksessie Locatie: TechnoHub, Industrieweg 2b, Woerden
21 Mei 2024         Presentatie Actieplan, organisatie Locatie: Hoornbeeck College, Noordelijk Halfrond 10, Gouda (2 uur)

 

Doel is om te komen tot een concreet Actieplan, dat de transitie naar een circulaire economie op regionaal niveau gaat versnellen en aanvullend/versterkend is op andere initiatieven in het Groene Hart. Met een duidelijke focus, gebaseerd op data en interviews en gericht op leren, innoveren en opschalen! Lopende initiatieven/coalities kunnen tijdens de werksessies worden ingebracht en nieuwe coalities krijgen een kans om hun projecten te realiseren binnen de focusgebieden.

Dus kom op 16, 24 april en 21 mei 2024 naar de werksessies en zorg ervoor als overheid, ondernemer of onderwijsinstelling dat jouw circulaire projecten de komende jaren extra worden ondersteund door Provincie Zuid-Holland en het Platform Groene Hart Werkt. Bij vragen of om je aan te melden kun je contact opnemen met:

Madelon Knop: madelon.knop@gouda.nl

Dustin Schouten: dhp.schouten@pzh.nl